۱۳۸۹ مرداد ۲۷, چهارشنبه

گندم مـرغـوب بلـوچستان غارت می شود

به گزارش آژانس خبری تفتان : شخصی بنام عباسعلي دهباشی که از روسای جهاديهای غارتگر در بلوچستان است با خبرگزاری دولتی ايرنا می گويد: «...تا پايان فصل برداشت 160هزار تن گندم در استان توليد می شود..». دهباشی غارتگر با آب و تاب از به يغما بردن اين محصول حياتی بلوچستان با قلدری گفت: «تاکنون 90 هزار تن گندم مازاد بر نياز کشاورزان استان توسط دولت و بخش خصوصي خريداري شده است».
غارت دسترنج کشاورزان بلوچ و به سرقت بردن نان گندم از هزاران سفره نسبتا خالی در بلوچستان چنان سيستماتيک و بظاهر قانونی روی می دهد که آخر سر غارتگران زياده خواه طلبکار هم می شوند که از سر خيرخواهی به کشاورزان بلوچ کمک می کنند.
گندم بمپور، شستون، دشتياری، سوران، واش و سيستان در حالی بوسيله بازرگانان فارس و ارگانهای دولتی آنهم با پشتيبانی سپاه، بسيج و اوباش غارت می شود و به مناطق فارس نشين کاناليزه می شود که مردم بلوچستان به آن نياز مبرم دارند.

هیچ نظری موجود نیست: