۱۳۸۹ مرداد ۱۵, جمعه

مارهای خوش خط و خال هم دیر یا زود در خارج کشور بعنوان ماموران برونمرزی سپاه قدس دستگیر می شوند

افشا گری مرحله دارد و مرحله اول این است که ان مخبران رسوا شوند و کارهایشان بی سرانجام حتی اگر حزبی هوشیاری نکند. ذ
حزبی اگر خود را فراتر میداند از ملت بلوچ -نوش جانش -جواب ندهد ولی به آن مخبرها هشدار داده می شود که شناسایی شده اند و دیر یا زود رسوا می شوند گرچه در بلوچستان رسوای دو عالم هستند و بزرگان سیاسی بخوبی آنها را می شناسند.
شما هنوز فرق روشنگری و افشا و تفرقه را نمی دانید -ای بزرگان سیاسی.
همین که این بحث شروع شده است خود بخود عملیات برون مرزی سپاه با مشکل مواجه شده است و کارشان نافرجام و نیازی به دادن اسم و ادرس نیست چون آنان که باید بدانند متوجه می شوند و شده اند و تحقیق و تفحص را شروع کرده اند و ماجرا را بصورت جدی دنبال می کنند و امیدوارم متوجه شده باشید.
مارهای خوش خط و خال هم دیر یا زود در خارج کشور بعنوان ماموران برونمرزی سپاه قدس دستگیر می شوند البته اگر تا زمان تکمیل تحقیقات فرار نکرده باشند و آن حزب هم خود بخود مصون می شود و حالا شما هر برچسبی دوست دارید بزنید-تاریخ و دنیا قضاوت می کند و نفوذ افراد نامرد تقصیر هیچ حزب و سازمانی نیست چون یک کشور براحتی می تواند نوکرانش را پرورش دهد برای نفوذ در سازمانها و این تنها منوط به یک حزب بلوچ نمی شود و بسیاری احزاب در دنیا شاهد این چنین مسایلی بوده اند.
متشکر از کسانی که برچسب زدند چون برچسب انها خود بخود سپاه را نافرجام می کند

هیچ نظری موجود نیست: