۱۳۸۹ مرداد ۱۰, یکشنبه

اسامی 267 نفر از طایفه شه بخش که توسط جمهوری غیر اسلامی ایران مظلوم کشته شده اند

بسم الله الرحمن الرحیم
شاهین بلوچستان : از اوایل انقلاب تا به حال هزاران بلوچ مظلومانه به دست جنایت کاران خون اشام ایران به شهادت رسیده اند
فقط از منطقه پیرسوران وسرجنگل از طایفه شه بخش بیش از هزار نفر توسط جمهوری غیر اسلامی ایران کشته شده اند.
که اسامی 267نفر را ما جمع آوری کرده ایم اسامی به شرح ذیل می با شد.

1_محمد_ علی شه بخش : فرزند کریم

2_الله یار _شه بخش : فرزند کریم

3_عبدالله_ شه بخش :فر زند کریم

4_حمل_ شه بخش :فرزند کریم

5_احمد _شه بخش : فرزند حاجی ولی محمد

6_خان محمد_ شه بخش : فرزند حاجی ولی محمد

7_اساه_ شه بخش :فرزند حاجی ولی محمد

8_حاجی زمان خان_ شه بخش: فرزند خداداد

9_حاجی آمان الله_ شه بخش :فرزند حاجی زمان خان

10_نظر_ شه بخش :فرزند حاجی زمان خان

11_ الله داد_ شه بخش : فرزند حاجی محمد نور

12حاجی عمر_ شه بخش : فرزند حاجی محمد نور

13_سلطان محمد _شه بخش :فرزند جمشید

14_ابراهیم _شه بخش :فرزند ملا عمر

15_خالقداد _شه بخش :فرزند جان محمد

16_صال محمد_شه بخش :فرزند جلال

17_دادکریم_ شه بخش :فرزند الله داد

18_احمد _شه بخش :فرزند نادر

19_دوست محمد_ شه بخش :فرزند ولی محمد

20_نادر_ شه بخش : ---------

21_میرزا_ شه بخش :فرزند جعیل

22_سید محمد_ شه بخش :فرزند - -

23_جلال _شه بخش :فرزند _ _

24_مهراب_ شه بخش :فرزند نظر

25_رحمت _شه بخش : فرزند _ _

26_گلمیر_ شه بخش :فرزند رحیم

27_ محمد علی_ شه بخش :فرزند ذالفقار

28_دادخدا _شه بخش :فرزند کریم

29_پردل_ شه بخش :فرزند - -

30_حاجی علم خان_ شه بخش :فرزند- -

31_ناصر_ شه بخش :فر زند دادخدا

32_شمس الدین_ شه بخش :فرزند کمال

33_مجید_ شه بخش :فرزند محمد

34_الله یار_ شه بخش :فرزند گلداد

35_عمزه_ شه بخش :فرزند حاجی علی خان

36_رحمت _شه بخش :فرزند درمحمد

37_میرزا_شه بخش : فرزند رحمت

38_حلیم _فرزند شه بخش :فرزند جمشید

39_جلیل_ شه بخش : فرزند حلیم

40_جمال_ شه بخش :فرزند حلیم

41_شامراد_ شه بخش :فرزند جمشید

42_جییند_ شه بخش :فرزند مهراب

43_ مهراب _شه بخش :فرزند بندو

44_عیسی _شه بخش :فرزند محمد

45_اسماعیل_ شه بخش : فرزند پیر محمد

46_غنی _شه بخش :فرزند پیر محمد

47_محمد شاه_ شه بخش : فرزند پار الدین

48_ملک _شه بخش : - -

49_حسین_ شه بخش : - -

50_نیک محمد_ شه بخش:فرزند حسن خان

51_نعمت الله_ شه بخش :فرزند نیک محمد

52_شمس الدین_ شه بخش: فرزند محمد شاه

53_رحمت الله_ شه بخش :فرزند محمد کریم

54_حمید _شه بخش :فرزند - -

55_حاجی عزیز_ شه بخش : - -

56_پردل_ شه بخش : فرزند عیدو

57_حنیفه_ شه بخش :فرزند رحیم

58_مهراب_ شه بخش :فرزند شهداد

59_محمد _شه بخش :فرزند شادر

60_نعمت الله_ شه بخش :فرزند خیر محمد

61_الله یار _شه بخش : فرزند علم خان

62_اسماعیل_ شه بخش : فرزند خدابخش

63_محمد _شه بخش :فرزند خدابخش

64_نور _محمد شه بخش :فرزند خدابخش

65_جهانگیر____ شه بخش : فرزند خدابخش

66_قاسم______ شه بخش :فرزند عیبت

67_حبیب____ شه بخش :فرزندجلال

68_اسماعیل ___شه بخش :فرزند رحمت

69_عبدالخالق ___شه بخش : فرزند محمد

70_محمد ___شه بخش : فرزند عیسی

71_شیر محمد ____شه بخش :فرزند نظر

72_گل محمد_ شه بخش :فرزند نظر

73_نظر_ شه بخش : فرزند کوهی خان

74_نمرد _شه بخش :فرزند علم خان

75_حیدر_ شه بخش :فرزند ملنگ حمزه

76_کریم _شه بخش :فرزند نوک بندگ

77_رسول شه بخش :فرزند حسین

78_پیر محمد شه بخش:فرزند رحیم

79_عمر شه بخش : فرزند نیاز خان

80_عمر شه بخش :فرزند آمان الله

81 _رحمت الله شه بخش :فرزند تاج الدین

82_معیدالدین شه بخش :فرزند محمد رحیم

83_جلال شه بخش :فرزند خان محمد

84حلیم شه بخش :فرزند شمشیر

85شمس الدین شه بخش:فرزند شمشیر

86_محمدشه بخش :فرزند شمشیر

87_معیدالدین شه بخش:فرزند محمدکریم

88_رسول شه بخش فرزند :گلاب

89_دادشاه شه بخش فرزند محمد حسن

90_الله داد شه بخش فرزند :دوست محمد

91_موسی شه بخش فرزند دوست محمد

92_عبدی شه بخش :فرزند واجه داد

93_زمان شه بخش :فرزند نواب

94_موسی شه بخش فرزند عزت

95_عبدالله شه بخش :فرزند ولی محمد

96_کریم شه بخش :فرزند ولی محمد

97_محمد گل شه بخش : فر زند: - -

98_جما شه بخش :فرزند نور محمد

99_حبیب الله شه بخش :فرزند نورمحمد

100_حسین شه بخش :فرزند نور محمد

101_عبدالرحمن شه بخش :فرزند مراد

102_عبدالله شه بخش :نور بیک

103_عبدالله شه بخش :فرزند حاجی جییند

104_ناصر شه بخش :فرزند - - -

105محمد شه بخش :فرزند - - -

106حمید شه بخش :فرزند - - -

107_عبدی شه بخش : فرزند - - -

108_محمود شه بخش :فرزند مدت

109_مدت شه بخش :فرزند درا

110_قادر بخش شه بخش:فرزند جییند

111_شاپور شه بخش :فرزند قادر بخش

112_شاپور شه بخش :فرزند قلامعلی

113_شیر محمد شه بخش :فر زند میرزا

114_عبدالرحمن شه بخش:فرزند عبدالکریم

115_امان الله شه بخش : --------

116_نور محمد شه بخش :فرزند نواب

117:فیض محمد شه بخش :فرزند نظر محمد

118_فیض محمد شه بخش :فرزند کرمشاه

119_جییند شه بخش فرزند :درا

120_چراغ شه بخش :فرزند جییند

121_غنی شه بخش فرزند:کیچی

122_غلام شه بخش :فرزند درا

123_عبدالباسط شه بخش:فرزند عبدالله

124_عیدو شه بخش فرزند پیر محمد

125_علی خان شه بخش: فرزند یعقوب

126_ثنا الله شه بخش فرزند :-----

127_عسیی شه بخش فرزند عبدالکریم

128_موسی شه بخش فرزند ------

129_محمود شه بخش :فرزند اسماعیل

130_رحیم شه بخش :فرزند حاجی ابراهیم

131_عبدالواحد شه بخش :فرزند گل محمد

132_گل محمد شه بخش :فرزند محمد

133_حاجی بلوچ خان شه بخش :فرزند عیسی

134_جهان گیر شه بخش :فرزند بایان

135_شیر محمد شه بخش:فرزند ناصر

136_محمد شه بخش :فرزند ناصر

137_میرزا شه بخش: فرزند ناصر

138_پسندشه بخش فرزند عیسی

139_ملک شه بخش :فرزند پسند

140_حاجی پکیر شه بخش :فرزند درخان

141_حاجی محمد امین :شه بخش فرزند خان محمد

142_خدارحیم شه بخش:فرزند فیض محمد

143_شاپور شه بخش :فرزند درمحمد

144_محمد شه بخش :فرزند دادکریم

145_محمود شه بخش :فرزند دادکریم

146_الله بخش شه بخش :فرزند دادکریم

147_امام شه بخش :فرزند شاه نظر

148_درا شه بخش فرزند غلام رضاه

149_بندو شه بخش :فرزند حاجی خیرمحمد

150_عطاالله شه بخش: فرزند حاجی خیر محمد

151_خدابخش شه بخش :فرزند خیرمحمد

152_سمندر شه بخش :فرزند حاجی محمد ریم

153_عیسی شه بخش :فرزند محمد رحیم

154_احمد شه بخش :فرزندعمر

155_حاجی نبی شه بخش :فرزند عمر

156_عبدالرحمن شه بخش:فرزند عمر

157_عبدالرحمن شه بخش :فرزند دادخدا

158_خلیل شه بخش :فرزند نظر

159_ فیض محمد شه بخش :فرزند عبدالنبی

160_سلیمان شه بخش :فرزند خدابخش

161_خدابخش شه بخش :فرزند علی شاه

162_حمد شه بخش :فرزند خدابخش

163_انور شه بخش :فرزندسفر

164_دوست محمد شه بخش :فرزند سلطان داد

165_بی برگ شه بخش :فرزند شادر

166_حاجی نبی شه بخش :فرزند ملا شاه دوست

167_عیسی شه بخش :فرزند درا

168_غلام شه بخش :فرزند محمد رحیم

169_عبدالمالک شه بخش :فرزند عظیم

170_نسیر شه بخش :فرزند محمد رحیم

171_نور محمد شه بخش :فرزند محمد رحیم

172_ظهور شه بخش :فرزند شاه محمد

173_نادر شه بخش :فرزند جمشید

174_نوراحمد شه بخش :فرزند ملا

175_علم خان شه بخش :فرزند حاجی محمد

176_احمد شه بخش :فرزند محمد

177_سلطان شه بخش :فرزند درخان

178_ناصر شه بخش :فرزند اسلام

179_رضاه شه بخش :فرزند بلگاک

180_علی شه بخش : فرزند-----

181_خدارحم شه بخش :فرزند بلگاک

182_نظر شه بخش :فرزندزمان خان

183_قایم خان شه بخش :فرزند حمد خان

184_ پسند شه بخش :فرزند عبدال

185_ سید محمد شه بخش :فرزند امان الله

186_صاحبداد شه بخش:فرزند پتی خان

187_مهراب شه بخش :---------

188_ظاهر شه بخش :---------

189_نادر شه بخش :---------

190_ناصر شه بخش:---------

191_منو چهر شه بخش:فرزندحاجی کریم

192_رحیم شه بخش :فرزند محمد رضاه

193_مجید شه بخش :فرزند حاجی لال محمد

194_اقا محمد شه بخش :--------

195_میرزا شه بخش :فرزند قلندر

196_عبدالرحمن شه بخش :فرزند میر زا

197_میرزا شه بخش :فرزند شمشیر

198_محمد شه بخش :فرزند ملا عبدالرحمن

199_عبدالواحد شه بخش فرزن گل محمد

200_محمد شه بخش : فرزند خدا بخش

201_عبدالنبی شه بخش :فرزند صاحبداد

202_رضاه شه بخش_فرزند حسین

203_غنی شه بخش:فرزند یارمحمد

204_جلیل شه بخش :فرزند غنی

205_عبدالقادر شه بخش:فرزند مراد

206_عبدالحکیم شه بخش:فرزند نظر

207_رشید شه بخش :فرزند نظر

208_نادر شه بخش:فرزند خدابخش

209_نیک محمد شه بخش فرزند عیسی

210_نور محمد شه بخش :فرزند عیسی

211_چنگیز شه بخش :فرزند عبدالرحمن

212_پروز شه بخش:فرزند عبدالرحمن

213_محمد شه بخش :فرزند عبدالرحمن

214_حاجی محمد امین شه بخش :فرزند دودا

215_حمید شه بخش :فرزند استوار نظر

216_یوسف شه بخش :فرزند گمی

217_گمی شه بخش :فرزند علم خان

218_حنیفه شه بخش :فرزند مراد خان

219_محمد شه بخش فرزن حاجی علم خان

220_عیسی شه بخش :فرزند عبدالله خان

221_شیر محمد شه بخش :فرزند-------

222_عبدالرحمنشه بخش :فرزند حاجی پتی

223_موسی شه بخش :فرزند ملا عزیز

224_عیسی شه بخش فرزند نظر

225_ملک شه بخش :فرزند نظر

226_حاجی عید محمد شه بخش :فرزند حسین خان

227_غنی شه بخش :فرزند نمرد

228_رمضان شه بخش :فرزند محمد

229_مصطفی شه بخش:فرزند محمد

230_نور محمد شه بخش فرزند سوراب

231_بی برگ شه بخش فرزند پکیر

232_سید محمد شه بخش :فرزند پتی

232_اسماعیل شه بخش :فرزند ---

234_گل محمد شه بخش :فرزند اسماعیل

235_جما شه بخش :فرزند نورمحمد

236_دادشاه شه بخش :فرزندعبدالرحمن

237_دادمحمد شهبخش:فرزند جییند

238_عزیز شه بخش :فرزند دادمحمد

239_نورمحمدشه بخش:فرزند-----

240_شیر محمد شه بخش :فرزند زمان خان

241_عبدالکریم شه بخش :فرزند حاجی درمحمد

242_حسن شه بخش :فرزند یارمحمد

243_حسین شه بخش فرزند یار محمد

244_حاجی غلام نبی شه بخش :فرزند جمشید

245_رسول شه بخش :فرزند جلال

246_قادر شه بخش فرزند حلیم

247_بی برگ شه بخش :فرزند حاجی کریم

248_وحید شه بخش :فرزند حیدر

249_حاجی عبدالنبی شه بخش _فرزند رحمت خان

250_ابوبکر شه بخش :فرزند حاج یوسف

251_نصرالله:شه بخش :فرزند-------

252_رحیم خان شه بخش :فرزند خسن خان

253_حمید شه بخش :فرزند خدامراد

254_حمید شه بخش :فرزند پیر محمد

255_نبی شه بخش :فرزند عمر

256_احمد شه بخش :فرزند عمر

257_شاداد شه بخش :فرزند----

258_غنی شه بخش :فرزند گل محمد

259_شاداد شه بخش :فرزند نظر

260_رحمت شه بخش :فرزند حبیب خان

261_حاجی محمد کریم شه بخش :فرزند محمد عمر

262_عزیز شه بخش :فرزند محمد عمر

263_محمود شه بخش فرزند امید

264_سهراب شه بخش :فرزند عبدالکریم

265_عیسی شه بخش:فرزند ------

266_الله نظر شه بخش:فرزند بهادر

267_ابراهیم شه بخش :فرزند بهادر همراه همسرش

هیچ نظری موجود نیست: